Младежки Вестник

Ние сме клуб “Млад Репортер” от София и сме заинтересовани от медии и журналистика. Имаме многогодишен опит в издаването на вестници, а сега продължаваме да развиваме тази дейност в електронен вариант. Нашата цел е да отразяваме събитията по по-интригуващ, и разбира се, обективен начин на младежта. Благодарение на глобалната мрежа, нашите читатели се увеличиха, а по този начин се разкрива и мястото на медиите в живота на младите.

“Млад репортер” е сдружение с нестопанска цел, което има за цел да  осигурява оптимални условия за гражданска активност на младите хора, да съдейства за повишаване на познанието на младeжите в областта на медиите, гражданското и мултикултурното им образование, като им предоставя възможности за персонална развитие чрез методите на неформалното образование. Предметът на дейност е организиране и осъществяване на младежки инициативи, младежки проекти за личностно развитие чрез неформално образование, изготвяне и разпространение  на младежки информационни издания, /Младежки вестник www.youthportal.org, “Зоомикс”  и др./  насърчаване участието на младите хора в местното самоуправление и развиване на тяхното чувство за предприемачество. В сдружението членуват главно младежи с интереси към медиите,  гражданската активност и реализация в обществения живот. Освен редовните членове, които са на възраст от 16 до 25 години, към сдружението са привлечени  като доброволци още 30 младежи под 18 години.  Те са ученици от различни средни училища. Като доброволци са привлечени и специалисти с дългогодишен опит в работа с младежи, педагози от различни училища , както и студенти от УНСС и СУ “СВ. Кл. Охридски”  и е в сътрудничество с други неправителствени организации .Сдружението поддържа добри контакти с местната власт, като се включва в дискусии и кръгли маси на младежка тематика, които се организират от РИО на МОН и от други местни и чуждестранни организации. Основният екип по проекта е с дългогодишен опит в младежки обмени и ЕДС проекти по програма “Младежта в действие” e Еразъм +.
Ние вярваме, че медиите могат да допринесат за едно по-добро бъдеще.

Отговорен редактор: Даниела Стоянова (daniellav@abv.bg)
Редакционна колегия: Клуб “Млад репортер”

Адрес: гр.София – 1505, ул. Румен войвода № 26
e-mail: prycenter@mail.bg

We are Club “Young Reporter” from Sofia, Bulgaria and we are interested in medias and journalism. We have experience throughout the years in publishing newspapers and now we continue to develope this activity but as an e-format: this is our e-newspaper. Our aim is to cover the events in an intriguing and of course in a objective way to the youth. Thanks to the global network the number of our readers is increasing and thus the place of the medias in the life of young people is being revealed.

Youth Reporter is a non-profit organisation, which aims to promote social activity among young people by creating optimal conditions, by aiding them in media fields, their civil and multicultural education, by providing them with opportunities for personal development by means of non-formal education. We specialise in organising and carrying out youth initiatives, youth projects for personal development by means of non-formal education, publishing and distributing youth informational materials. /Youth newspaper www.youthportal.org, “Zoomix” etc./ We encourage the participation of young people in the local self-governance and development of entrepreneurship skills. Our participants are mainly young people with interests in media fields, civil activity and realisation in the public sector. Except the full-time members who are between 18 and 25 years old the organisation has attracted 30 more volunteers below the age of 18. All of them are currently students in various middle schools. Many specialists with extensive experience in working with youths have also volunteered. They are physiology consultants in various schools, as well as students from UNWE and SU “St. Kliment Ohridski”. Our organisation also works in close collaboration with other NGOs with extensive experience especially in the entrepreneurial field, namely Alliance for regional cooperation and development, HTPP etc. The organisation is in touch with regional authorities and participates in various discussions on youth topics. These are usually organised by the regional educational institutions and the Ministry of Education as well as by other local and foreign organisations. The team core is comprised of people with extensive experience in youth exchanges and EDC projects as part of the “Youth in Action” and Erasmus +.
We believe that medias can contribute to a better future for all.
Еditor in chief: Daniela Stoyanova (daniellav@abv.bg)

Address:  Youth Center

Rumen Voyvoda Street 26
1505 Sofia, Bulgaria
e-mail: prycenter@mail.bg